Jihočeské naděje

 

Jihočeské naděje » Statut nadačního fondu

Statut nadačního fondu

Nadační fond Jihočeské naděje

Část A

Základní ustanovení

Čl. I

Název nadačního fondu
Název nadačního fondu zní: Nadační fond Jihočeské naděje (dále jen "fond").

Čl. II

Sídlo fondu
Sídlo fondu je: České Budějovice, Branišovská 16/2, PSČ 370 05.

 

Čl. III

Účel fondu
Účelem a posláním fondu je především podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob, zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit zdravotně sociálního charakteru a projektů a aktivit v oblasti vzdělávání, v oblasti tělovýchovy a sportu a v oblasti kultury. V případech hodných zvláštního zřetele mohou být poskytnuty, na základě žádostí fyzických nebo právnických osob, také individuální nadační příspěvky.

Čl. IV

Vznik fondu

 1. Fond vznikl dnem zápisu do nadačního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl N, vložka 126, dne 7. ledna 2010.
 2. Identifikační číslo fondu je 281 16 488

Čl. V

Zřizovatel fondu
Zřizovatelem fondu je:
MUDr. Martin Kuba, r.č. 730409/1223, bytem České Budějovice, Fr.Ondříčka 978/10, PSČ 370 11 (dále jen " zřizovatel").

Část B

Majetek fondu a jeho použití

Čl. VI

Majetek fondu
Majetek fondu tvoří majetkový vklad zřizovatele a nadační dary. Zřizovatel vložil do fondu peněžitý majetkový vklad ve výši 100 000,- Kč.

Čl. VII

Podmínky a způsob poskytování nadačního příspěvku

 1. Fond může poskytovat nadační příspěvky pouze v souladu s účelem fondu podle čl. III a za splnění níže uvedených podmínek.
 2. Nadační příspěvek může být poskytnut právnické nebo fyzické osobě, která realizuje projekty, jež fond v souladu se zřizovací listinou a tímto statutem podporuje, a která o poskytnutí nadačního příspěvku fond požádá (dále jen "žadatel"), jakož i fyzickým nebo právnickým osobám v rámci vlastních aktivit nebo projektů fondu.
 3. V případech hodných zvláštního zřetele mohou být poskytovány na základě žádostí individuální nadační příspěvky za účelem podpory zdravotně nebo sociálně handicapovaných osob. Přílohou těchto žádostí musí být doklady, kterými žadatel osvědčí svoji zdravotní nebo sociální situaci.
 4. Nadační příspěvky se zpravidla poskytují ve formě peněžitého plnění.
 5. Nadační příspěvky mohou mít charakter jak plnění jednorázového, tak opětovného.
 6. Fond může poskytovat nadační příspěvek i formou bezúročné půjčky.

Čl. VIII

Rozhodování o poskytnutí nadačního příspěvku

 1. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada fondu na základě písemné žádosti. V případě žádostí o podporu projektu žadatel uvede především jeho charakteristiku, předpokládanou výši nákladů a jejich složení, požadovanou formu podpory a její výši.
 2. Žádostí o individuální nadační příspěvky budou posuzovány jak z hlediska jejich naléhavosti a potřebnosti, tak z hlediska jejich souladu s posláním fondu. Správní rada může žadatele požádat o doplnění žádosti o další údaje a stanovit mu k tomu přiměřenou lhůtu.
 3. Nedoplní-li žadatel žádost podle předchozího odstavce ve stanovené lhůtě, hledí se na žádost, jako by nebyla podána.
 4. Osoba, které byl nadační příspěvek fondem poskytnut, je povinna na požádání fondu prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl užit.
 5. Osoba, které byl poskytnut nadační příspěvek, je povinna jej použít v souladu s podmínkami stanovenými fondem jinak je povinna nadační příspěvek vrátit nebo vrátit náhradu v penězích ve lhůtě stanovené fondem.
 6. Nadační příspěvek nelze poskytnout členům správní rady nebo členům dozorčí rady nebo osobám jim blízkým, jakož ani právnickým osobám, ve kterých je člen správní rady či člen dozorčí rady statutárním orgánem nebo členem statutárního nebo kontrolního orgánu.
 7. Fond se nesmí podílet na financování politických stran nebo politických hnutí.
 8. V mimořádných případech může správní rada rozhodovat o poskytnutí nadačního příspěvku i bez podání žádosti.

Čl. IX

Náklady související se správou fondu

 1. Celkové roční náklady související se správou fondu nesmějí převýšit 25 % hodnoty majetku fondu podle jeho stavu k 31. prosinci téhož roku.
 2. Náklady související se správou fondu musí vést fond odděleně od poskytnutých nadačních příspěvků.
 3. Náklady související se správou fondu zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku fondu, náklady na propagaci účelu fondu a náklady související s provozem fondu.

Čl. X

Hospodaření fondu

 1. Fond nesmí vlastním jménem podnikat, s výjimkou pronájmu nemovitostí, pořádání loterií, tombol, veřejných sbírek, kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí. Je-li k takovéto činnosti zapotřebí získání zvláštního oprávnění, je fond oprávněn takovou činnost provádět až po získání příslušného oprávnění.
 2. Majetek fondu nesmí být zástavou ani předmětem jiného zajištění závazku.
 3. Fond se nesmí podílet na podnikání jiných osob, s výjimkami stanovenými zákonem.
 4. Při prodeji majetku fondu nebo při pronájmu nemovitostí, které jsou součástí majetku fondu, nesmí být kupujícím nebo nájemcem člen správní rady, dozorčí rady ani osoby jim blízké ani právnická osoba, pokud členem jejího statutárního orgánu je člen orgánů fondu nebo revizor fondu.

Čl. XI

Výroční zpráva

 1. Roční účetní závěrka fondu musí být ověřena auditorem za kalendářní rok, v němž úhrn celkových nákladů nebo výnosů vykazovaných fondem převýší 3 000 000,- Kč nebo pokud majetek fondu je vyšší než 3 000 000,- Kč.
 2. Fond vypracovává výroční zprávu do 30. 6. následujícího kalendářního roku. Hodnoceným obdobím je uplynulý kalendářní rok.
 3. Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti fondu za hodnocené období a zhodnocení této činnosti, a to zejména:
  1. Přehled o majetku fondu a o závazcích fondu.
  2. U jednotlivých nadačních darů poskytnutých fondu v hodnotě nad 10 000,- Kč přehled o osobách, které je poskytly. Pokud dárce požaduje zachování anonymity, musí být jeho anonymita zachována.
  3. Přehled o použití majetku fondu.
  4. Přehled o osobách a účelu, na který byly nadační příspěvky poskytnuty. Pokud byl nadační příspěvek poskytnut fyzické osobě ke zdravotním nebo jiným humanitárním účelům a tato fyzická osoba požaduje zachování anonymity, musí být její anonymita zachována.
  5. Zhodnocení, zda fond při svém hospodaření dodržuje pravidla stanovená pro omezení nákladů souvisejících s jeho správou.
  6. Zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní závěrce a výrok auditora doplněný o závažnější informace ze zprávy auditora. Roční účetní závěrka je přílohou výroční zprávy.
 4. Vyjdou-li po zveřejnění výroční zprávy najevo skutečnosti, které odůvodňují její opravu, je fond povinen tuto opravu bez zbytečného odkladu provést a zveřejnit.
 5. Fond uloží do 30 dnů po schválení správní radou výroční zprávu, popřípadě její opravu u rejstříkového soudu.
 6. Každý má právo do výročních zpráv nahlížet a činit si z nich opisy a výpisy. Správní rada může rozhodnout o zveřejnění výroční zprávy dalším způsobem.

Část C

Orgány fondu

Čl. XII

Správní rada

 1. Správní rada je statutárním orgánem fondu, spravuje majetek fondu, řídí činnost fondu a rozhoduje o všech záležitostech fondu.
 2. Do výlučné působnosti správní rady náleží:
  1. vydat statut a rozhodovat o jeho změnách,
  2. schvalovat rozpočet a jeho změny,
  3. schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření (dále jen "výroční zpráva"),
  4. rozhodovat o sloučení s jiným nadačním fondem nebo nadací,
  5. volit nové členy správní rady a dozorčí rady a rozhodovat o odvolání člena správní rady nebo člena dozorčí rady, přestane-li splňovat podmínky členství nebo funkce, z členů správní rady volit a odvolávat jejího předsedu,
  6. stanovit výši případné odměny za výkon funkce člena správní rady a člena dozorčí rady,
  7. rozhodovat o zvýšení či snížení nadačního jmění za podmínek stanovených zákonem,
  8. rozhodovat o přijetí nadačních darů a poskytování nadačních příspěvků,
  9. schvalovat realizaci projektů fondu,
  10. rozhodovat o spolupráci nebo účasti na společných projektech připravovaných jinými nadačními fondy či nadacemi.
 3. Správní rada má tři členy.
 4. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a není ona ani osoba jí blízká k fondu v pracovněprávním nebo obdobném vztahu. Za bezúhonného se pro tyto účely nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin. Bezúhonnost se doloží výpisem z rejstříku trestů, popřípadě příslušným dokladem státu trvalého pobytu osoby, o níž se jedná.
 5. Členem správní rady nemůže být fyzická osoba ani osoba jí blízká, které se poskytují prostředky k plnění účelu fondu, jakož ani člen statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, jsou-li prostředky k plnění účelu fondu poskytovány této právnické osobě.
 6. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady.
 7. V případě, že předseda není dlouhodobě schopen vykonávat svoji funkci, zvolí správní rada náhradního předsedu na dobu, kdy budou trvat překážky ve výkonu funkce řádného předsedy. Náhradnímu předsedovi přísluší po dobu výkonu jeho funkce všechna práva a povinnosti, která tento statut nebo zákon přiznávají předsedovi.
 8. Funkční období členů správní rady ( včetně členů první správní rady) je desetileté. Opětovné zvolení za člena správní rady je možné.
 9. Plný počet členů správní rady je vždy volen správní radou na návrh pana MUDr. Martina Kuby, r.č. 730409/1223, bytem České Budějovice, Fr.Ondříčka 978/10.

Čl. XIII

Zánik členství ve správní radě

 1. Členství ve správní radě zaniká:
  1. uplynutím funkčního období,
  2. úmrtím,
  3. odvoláním, přestane-li člen splňovat podmínky pro členství nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon o nadacích a nadačních fondech, smlouvu o zřízení nadačního fondu nebo statut fondu,
  4. odstoupením.
 2. Správní rada rozhodne o odvolání svého člena z důvodů stanovených v předchozím odstavci do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděla, nejpozději do šesti měsíců, kdy tento důvod nastal. Pokud ve stanovené lhůtě správní rada nerozhodne o odvolání, odvolá člena správní rady soud na návrh člena správní rady, dozorčí rady, zřizovatele, nebo osoby, která osvědčí právní zájem.

Čl. XIV

Způsob jednání jménem fondu

 1. Jménem nadačního fondu jedná předseda správní rady samostatně a nebo vždy nejméně dva členové správní rady společně.
 2. Podepisování jménem nadačního fondu se děje tak, že k názvu nadačního fondu připojí příslušný člen správní rady svůj podpis.
 3. Nadační fond je oprávněn zmocnit k zastupování fondu pro jednotlivé úkony (zvláštní plná moc) nebo obecně v určité věci (generální plná moc) třetí osobu.

Čl. XV

Zasedání správní rady

 1. Správní rada zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za jeden kalendářní rok. Zasedání řídí předseda.
 2. Zasedání správní rady svolává předseda. Požadují-li alespoň dva jiní členové správní rady svolání jejího zasedání, jsou oprávněni zasedání správní rady svolat přímo, a to za podmínky, že předtím písemně o svolání zasedání správní rady požádali předsedu a ten zasedání správní rady do 14 dnů ode dne, kdy mu byla žádost doručena, nesvolal.
 3. Správní rada rozhoduje aklamací na žádost svého člena však rozhoduje tajným hlasováním. K usnášení schopnosti správní rady je nutná přítomnost nadpolovičního počtu jejich členů. K rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu většiny jejích členů. Hlasování per rollam je přípustné, projeví-li s tím souhlas všichni členové správní rady.
 4. O průběhu zasedání správní rady a o jejich rozhodnutích se pořizují zápisy, které podepisuje předsedající.

Čl. XVI

Dozorčí rada

 1. Kontrolním orgánem fondu je dozorčí rada. Dozorčí rada má 3 členy. Funkční období členů dozorčí rady (včetně členů první dozorčí rady) je desetileté. Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je možné.
 2. Dozorčí rada zejména
  1. kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného fondem,
  2. přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu,
  3. dohlíží na to, zda fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy a statutem fondu,
  4. upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,
  5. nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.
 3. Dozorčí rada je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněna zejména
  1. nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se fondu,
  2. svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady.
 4. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady a musí jim být uděleno slovo, pokud o to požádají.
 5. Pro dozorčí radu a její členy platí přiměřeně čl. XII odst. 4 - 8, čl. XIII a XV tohoto statutu.
 6. Členům dozorčí rady přísluší nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s výkonem jeho funkce.
 7. Plný počet členů dozorčí rady je vždy volen správní radou na návrh pana MUDr. Martina Kuby, r.č. 730409/1223, bytem České Budějovice, Fr.Ondříčka 978/10.

Čl. XVII

Závěrečná ustanovení

 1. Tento statut nabývá účinnosti dne
 2. Fond je povinen na požádání zpřístupnit tento statut každý je oprávněn do něho nahlédnout a pořizovat si na své náklady výpisy a opisy.

V Českých Budějovicích
Za Nadační fond Jihočeské naděje
MUDr. Martin Kuba

 

 
 
Jihočeské naděje